Oferta

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.”

 

Carolyn Hooper

EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE WARSZTATY GRUPOWE

TU CZYTAM

TU CZYTAM to przede wszystkim zabawy w grupie, w czasie których dzieci poznają świat sylab. Program zajęć bazuje na elementach symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania stworzonej przez prof. Jagodę Cieszyńską. Uczymy przez zabawę, ruch, aktywność plastyczną i techniczną oraz gry zespołowe. Dzięki temu dzieci świetnie bawią się na naszych zajęciach, a poniekąd „przy okazji” zdobywają umiejętność czytania.
Dlaczego warto uczyć dzieci wcześnie czytać?
Między innymi po to, by ułatwić im start w szkole. Trudności w czytaniu spowalniają naukę szkolną i przeszkadzają w rozwoju poznawczym.
Nasze warsztaty to:
-nauka czytania sylabami,
-świetna zabawa,
-stymulacja rozwoju poznawczego,
-wspomaganie pamięci i koncentracji,
-przygotowanie do nauki w szkole.
Zajęcia prowadzimy w 6-10 osobowych grupach, z dziećmi od 3 do 6 roku życia. W cenie kursu otrzymują Państwo wszystkie niezbędne materiały:

– Podręcznik oraz  książeczki „Kocham Czytać” J. Cieszyńskiej,
– autorskie karty pracy,
– gry dydaktyczne,
– teczki, zeszyty i przybory do gromadzenia materiałów.
– platforma dla rodziców, instrukcje do ćwiczeń i bezpłatne konsultacje w ramach kursu.
Kurs realizowany jest od września do czerwca (10 miesięcy), a jego łączna kwota wynosi 1800 zł (I rata – 225zł, II-X rata 175zł).

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, trwają 50 min.

TU TAŃCZĘ

TU TAŃCZĘ to zajęcia muzyczno- rytmiczno-taneczne. Zaspokajają one nie tylko naturalną potrzebę ruchu dziecka, ale także rozwijają wiele dyspozycji psychoruchowych tj.: poczucie rytmu oraz wrażliwości muzycznej, koncentrację uwagi, współdziałanie w grupie, pokonywanie nieśmiałości. Taniec i ruch kształtuje prawidłową sylwetkę ciała, rozluźnia i pozwala rozładować ogromne pokłady energii dziecka oraz wyrabia nawyk aktywnego spędzania czasu.
Zajęcia są prowadzone w formie zabaw muzyczno-ruchowych przy których dzieci uczą się układów tanecznych do różnorodnych rodzajów muzyki, biorą udział w zabawach kształtujących wyobraźnię, śpiewają piosenki, a także wykonują ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznają różne dźwięki: wysoki – niski, szybko – wolno, głośno – cicho.
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe odbywają się z udziałem różnego rodzaju instrumentów: grzechotki, bębenki, dzwoneczki, trójkąty, marakasy.
Zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu , w grupie 3-4 latków (30 min) oraz 5-7 latków (45 min)

TU LICZĘ

Na zajęciach TU LICZĘ stymulujemy rozwój myślenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Na zajęciach wykorzystujemy „Dziecięcą matematykę” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Karty Grabowskiego.
Rozwijamy nie tylko matematyczne umiejętności dzieci, ale i poprawiamy ogólną sprawność, szybkość reagowania oraz umiejętność pracy w grupie.
Dzięki wykorzystaniu kart Grabowskiego dzieci uczą się skutecznej komunikacji i uczciwej rywalizacji, a satysfakcja z wygranej motywuje do dalszej nauki i wzmacnia samoocenę. Oprócz tego na zajęciach wykorzystujemy klocki, gry zespołowe i elementy zabawowe.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu dla dzieci 4-5lat, 6-7 lat oraz 8-10 lat i trwają 50 min.

TU ROSNĘ

TU ROSNĘ to cykl cotygodniowych ogólnorozwojowych zajęć dla najmłodszych, który małymi krokami przygotowuje dziecko do żłobka i/lub przedszkola. Mają na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka i umożliwienie nawiązywanie jego pierwszych kontaktów z rówieśnikami.
Pracujemy w grupach 6-10 osobowych, z dziećmi od 1,5 do 3,5 lat.
Na zajęciach wykorzystujemy:
• zabawy logopedyczne,
• zabawy sensoplastyczne,
• metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• zabawy z chustą animacyjną,
• elementy arteterapii: plastykoterapii, muzykoterapii i biblioterapii.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu (30 min. zajęć zorganizowanych oraz 15 min. zabaw dowolnych)

TUS

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.
PROGRAM ZAJĘĆ TUS OBEJMUJE:
• rozpoznawanie i nazywanie emocji
• rozwijanie empatii
• pracę w grupie
• trening asertywności
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
• rozwiązywanie konfliktów
• rozumienie sytuacji społecznych.
Podczas zajęć TUS, dzieci uczą się zasad i norm które funkcjonują w społeczeństwie oraz zachowań akceptowanych w danych sytuacjach, a także mają okazje aby je ćwiczyć i utrwalać.
Zajęcia TUS przeznaczony dla dzieci:
• wycofanych w kontaktach społecznych, nazywanych „nieśmiałymi”
• które mają problem z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi
• które nie zawsze wiedzą, jak należy się zachować
• które nie potrafią odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują
• które mają ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami (np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed tabletem niż na zabawie z innymi)
• które słyszą głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych
• które potrzebują uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad
• które przejawiają niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości
• które przygotowują się do rozpoczęcia nauki w szkole
Doświadczenie akceptacji, szacunku i uwagi ze strony osoby dorosłej (innej niż rodzice) jest niezbędne, aby czuło się ono ważne i potrzebne. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które w przedszkolu/szkole uchodzą za „niegrzeczne” i upomnienia czy nagany to najczęstsze komunikaty jakie dostają od osób dorosłych. Dzięki pozytywnym doświadczeniom w relacji z rówieśnikami, dzieci nabierają poczucia kompetencji i sprawstwa, dzięki czemu stają się bardziej odważne i wytrwałe. Dzieci poznają podstawową terminologię związaną ze światem emocji i relacji, dzięki czemu łatwiej nazywać im swoje stany i obserwowane zjawiska.

Zajęcia odbywają się  w grupach (4-6 lat, 7-9lat, 10-14lat) 1 raz w tygodniu i trwają 60 min.

JĘZYK ANGIELSKI

Współpracujemy ze szkołą języków obcych LINGUA SPACE

ZAJĘCIA I TERAPIE INDYWIDUALNE

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Pierwsze spotkanie z neurologopedą/ logopedą jest spotkaniem diagnostycznym, które ma na celu zdefiniowanie problemów komunikacyjnych, a także dąży do określenia ich przyczyny. Składa się z wywiadu z rodzicem lub opiekunem oraz badania dziecka pod kątem:
• oceny sprawności narządów artykulacyjnych,
• oceny funkcji połykania,
• oceny funkcji oddechowych,
• oceny słuchu (fizycznego i fonematycznego),
• oceny kompetencji komunikacyjnych,
• oceny nadawania oraz odbierania mowy,
• oceny czytania, pisania i lateralizacji półkul mózgowych.
Rzetelna i szczegółowa diagnoza logopedyczna jest podstawą do stworzenia precyzyjnego planu terapii. Dlatego w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oferujemy m.in. diagnozę z użyciem programu KOLD.
KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Narzędzie KOLD uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
Podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych realizujemy stworzony na podstawie diagnozy logopedycznej program terapii.
Oferujemy:
• terapię wad wymowy,
• taping logopedyczny oraz elektrostymulację,
• terapię dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
• terapia dzieci z afazją,
• terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• terapię dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową

• wczesną naukę czytania metodą symultaniczo-sekwencyjną.

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

W naszym Centrum diagnozujemy dzieci z wykorzystaniem wystandaryzowanego testu KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO,
Diagnoza metodą KORP przeznaczona jest dla dzieci od urodzenia do ukończenia 9 roku życia. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest określeniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.
W zakresie terapii pedagogicznej oferujemy:
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zalecane m.in. w dysleksji rozwojowej)
• terapia ręki (przy dysleksji, zaburzeniach integracji sensorycznej, niepełnosprawności ruchowej)
• zajęcia rewalidacyjne (dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
• indywidualne zajęcia TUS
• pomoc w nauce szkolnej

WARSZTATY I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE –  SZKOLENIA – WYNAJEM SALI 

OKAZJONALNE WARSZTATY I IMPREZY

Oprócz stałej oferty zajęć okazjonalnie organizujemy:
– bale karnawałowe,
– imprezy tematyczne (m.in. Halloween, Andrzejki, Mikołajki)
– tematyczne warsztaty plastyczno-muzyczne,
– warsztaty wakacyjne dla dzieci,
– szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli,
– wynajem sali na urodziny/szkolenia.

Oprócz stałej oferty zajęć okazjonalnie organizujemy:
– bale karnawałowe,
– imprezy tematyczne (m.in. Halloween, Andrzejki, Mikołajki)
– tematyczne warsztaty plastyczno-muzyczne,
– warsztaty wakacyjne dla dzieci,
– szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli,
– wynajem sali na urodziny/szkolenia.

Oprócz stałej oferty zajęć okazjonalnie organizujemy:
– bale karnawałowe,
– imprezy tematyczne (m.in. Halloween, Andrzejki, Mikołajki)
– tematyczne warsztaty plastyczno-muzyczne,
– warsztaty wakacyjne dla dzieci,
– szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli,
– wynajem sali na szkolenia.